ЗКНВП

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
 

Глава четвърта.
ЗАБРАНА НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), освен в случаите на чл. 29, ал. 1.

(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Незаконно засетите растения опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа (канабис) се изземват и унищожават при условия и по ред, предвидени в този закон.

 Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп, хашиш и хашишово масло.

 Чл. 29. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се извършват само след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

  Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Аlpha-метилфентанил, Аlpha-метилтиофентанил, Амфетамин, Ацетил-alpha-метилфентанил, Ацеторфин, 1-Бензил пиперазин, Beta-хидрокси-3-метилфентанил, Beta-хидроксифентанил, 4 Бромо-2,5- диметоксифениламин, Броламфетамин, Дексамфетамин, Делта-9-тетрахидроканабинол и стереохимическите му изомери DET, Дезоморфин, DMA, DMHP, DMT, DOET, 2,5-диметокси-4-йодофенетиламин (2C-I), 2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин (2C-T-2), 2,5-диметокси-4-(n)- пропилтиофенетиламин (2C-T-7), Етиламфетамин (N-етиламфетамин), Етициклидин, Еторфин, Етриптамин, Катинон, Кетобемидон, Кокаинов храст, Коноп (марихуана), Концентрат от макова слама, Листа от кока, Левамфетамин, Левометамфетамин, (+)-лизергид, Макова слама, MDMA, Мезокарб, Мескалин, Метамфетамин, 4-метиламинорекс, 4-метилтиоамфетамин (4-MTA), 3-метилтиофентанил, 3-метилфентанил, Меткатинон, MMDA, МППП (МРРР), N-етил MDA, N-хидрокси MDA, Опиев мак, Опиум, Пара-метоксиметамфетамин (PMMA), Пара-флуорофентанил, Парахексил, Пепап (Рерар), PMA, Псилоцибин, Псилоцин (псилотсин), Рацемат на метамфетамин, Ролициклидин, STP (DOM), Тенамфетамин, Теноциклидин, Тетрахидроканабинол, Тиофентанил, ТМА, 2,4,5-триметоксиамфетамин (TMA-2), Фенетилин, Фенилпиперазин и неговите халогенни производни, Хашиш, Хашишово масло, Хероин, (диацетилморфин), и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

 

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Алилпродин, Алфамепродин, Алфаметадол, Алфапродин, Алфацетилметадол, Алфентанил, Анилеридин, Ацетилдихидрокодеин, Ацетилметадол, Безитрамид, Бензетидин, Бензилморфин, Бетамепродин, Бетаметадол, Бетапродин, Бетацетилметадол, Глутетимид, Декстроморамид, Декстропропоксифен, Диампромид, Диетилтиамбутен, Дименоксадол, Диметилтиамбутен, Димефептанол, Диоксафетил бутират, Дипипанон, Дифеноксилат, Дифеноксин, Дехидроеторфин, Дихидроморфин, Дротебанол, Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин, Етилметилтиамбутен, Етилморфин, Етонитазен, Етоксеридин, Зипепрол, Изометадон, Клонитазен, Кодеин, Кодеин-N-оксид, Кодоксим, Кокаин, Левометорфан, Левоморамид, Леворфанол, Левофенацилморфан, Меклоквалон, Метадон, Метадон междинен, Метаквалон, Метазоцин, Метилдезорфин, Метилдихидроморфин, Метилфенидат, Метопон, Мирофин, Морамид междинен, Морферидин, Морфин, Морфин метобромид и други петвалентни нитрогенни морфинови деривати, включващи морфин-N-оксидни деривати, Морфин-N-оксид, Никодикодин, Никокодин, Никоморфин, Норациметадол, Норкодеин, Норлеворфанол, Норметадон, Норморфин, Норпипанон, Оксикодон, N-оксиморфин, Оксиморфон, Петидин, Петидин междинен А, Петидин междинен В, Петидин междинен С, Пиминодин, Пиритрамид, Проперидин, Пропирам, Прохептазин, Рацеметорфан, Рацеморамид, Рацеморфан, Ремифентанил, Секобарбитал, Суфентанил, Тебаин, Тебакон, Тилидин, Тримеперидин, Фенадоксон, Феназоцин, Фенампромид, Феноморфан, Феноперидин, Фенметразин, Фентанил, Фенциклидин, Флунитразепам, Фолкодин, Фуретидин, Хидрокодон, Хидроксипетидин, Хидроморфинол, Хидроморфон и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

 Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

Рискови вещества

Алобарбитал, Алпразолам, Аминорекс (аминоксафен), Амобарбитал, Амфепрамон, Барбитал, Бензфетамин, Бромазепам, Бротизолам, Бупренорфин, Буталбитал, 1,4-Бутандиол, Бутобарбитал, Винилбитал, Гама-бутиролактон, Гама-хидроксибутират, Гама-хидроксибутирова киселина, Делоразепам, Диазепам, Дихидрокодеин, Естазолам, Етилов лофлазепат, Етинамат, Етхлорвинол, Золпидем, Камазепам, Катин, Кетазолам, Кетамин, Клобазам, Клоксазолам, Клоназепам, Клоразепат, Клотиазепам, Лефетамин, Лопразолам, Лоразепам, Лорметазепам, Мазиндол, Медазепам, Мепробамат, Метилфенобарбитал, Метиприлон, Мефенорекс, Мидазолам, Ниметазепам, Нитразепам, Нордазепам, Оксазепам, Оксазолам, Пемолин, Пентазоцин, Пентобарбитал , Пиназепам, Пипрадрол, Пировалерон, Празепам, Секбутабарбитал, Темазепам, Тетразепам, Трамадол, Триазолам, Трихексифенидил, Фендиметразин, Фенкамфамин, Фенобарбитал,Фенпропорекс, Фентермин, Флудиазепам, Флуразепам, Халазепам, Халоксазолам, Хлорал хидрат, Хлордиазепоксид, Циклобарбитал и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

 

представяме ви
Намаления

  1. Спести 39.11лв.

  2. Спести 19.56лв.

  3. Спести 9.78лв.

  4. Спести 6.84лв.

  5. Спести 4.89лв.

  6. Спести 3.91лв.
| | | | |
Spokoshop.com е собственост на Акула.бг ООД. Всички права запазени.